Friday, 21 June 2024

About

เป็นการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของภาพยนตร์และสื่อภาพยนตร์ คำศัพท์นี้มักใช้สลับกับคำว่า ‘การรีวิวภาพยนตร์’ (film review) การรีวิวภาพยนตร์ มีความหมายแฝงถึงการแนะนำซึ่งมุ่งเป้าหมายที่ผู้บริโภค มักจะเขียนเชิงพรรณนาและตัดสินภาพยนตร์ใหม่เพียงเรื่องเดียว การวิจารณ์ภาพยนตร์ ไม่ได้มีรูปแบบของการรีวิว มักเป็นการวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ในเชิงประวัติศาสตร์ของการพัฒนาและเชื่อมโยงกับบริบทดั้งเดิม ความสำคัญและความหมายของภาพยนตร์ในเชิงคุณค่าและประสบการณ์จากการพัฒนาผ่านประเด็นหลักของภาพยนตร์ (เช่น แก่นเรื่อง การเล่าเรื่อง ตัวละคร) การเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของภาพยนตร์ และการเชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรม
โดยทั่วไปการวิจารณ์ภาพยนตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การวิจารณ์ทางสื่อมวลชนซึ่งมักปรากฏในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อมวลชนอื่นที่เป็นที่นิยม และหนังสือ และการวิจารณ์เชิงวิชาการโดยนักวิชาการที่มีการค้นคว้าทฤษฎีภาพยนตร์และตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ การวิจารณ์ภาพยนตร์เชิงวิชาการมักไม่ใช้รูปแบบของการรีวิว แต่มักจะวิเคราะห์ภาพยนตร์และแสดงมุมมองต่าง ๆ ในทางประวัติศาสตร์หรือภูมิหลังของภาพยนตร์ตามประเภทภาพยนตร์ (genre) นั้นๆ หรือประวัติของภาพยนตร์ของภาพยนตร์ทั้งหมด