รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

shc 780x439 - รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นที่ประชุมหลังร่วมปรึกษาหารือและขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดทั้งยังคณะกรรมการการเรียนพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการเกื้อหนุนการเรียนเอกชน (กช.) รวมทั้งสำนักงานเกื้อหนุนการศึกษานอกระบบรวมทั้งการเรียนตามความสะดวก (กศน.) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เพราะว่าเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมระบุกรรมวิธีปฏิบัติการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อช่องทางสำหรับการเรียนรู้รวมทั้งสิทธิของนักศึกษา ดังต่อไปนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน ครู รวมทั้งบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• สื่อสารรวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• ครู บางทีอาจไปเยี่ยมผู้เรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่นักศึกษา ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดยพิจารณาตามบริบทรวมทั้งประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (ศบค.) รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็แล้วแต่ กระทรวงศึกษาจะให้คะแนนเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถเตรียมจัดการเรียนการสอนในแบบอย่างปกติเป็นหลักดังเช่นว่าเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564.